Καταχώρηση των φορολογικών αναμορφώσεων σε λογαριασμούς τάξεως

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994, όπως είναι ήδη γνωστό, αφορά τις Α.Ε. και Ε.Π.E των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. [Read more…]

Προσωπικά Δεδομένα | Όροι Χρήσης | Sitemap